Skip to content

Latvija: Informācijas izpaušana par finansiālo un nefinansiālo atbalstu

Informācijas izpaušana par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kas ir sniegts veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām, ir iekļauta Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācijas un pētniecībā pamatotu farmaceitisko produktu ražotāju starptautiskās apvienības (SIFFA) caurskatāmības iniciatīvā.
Servier ievēro un pilnībā atbalsta mērķus, kuru sasniegšanu veicina šī pašregulējošā iniciatīva.

Lai sekmētu zinātnes sasniegumus un uzlabotu pacientu aprūpi, farmācijas uzņēmumiem ir jāsadarbojas ar medicīnas nozares pārstāvjiem. Šī sadarbība parasti nozīmē, ka veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām ir jāveic nozīmīgs darbs/jāveltī laiks/jāiesaistās, piemēram, klīnisko pētījumu sagatavošanā un norisē. Šīs informācijas publiskošana ļaus sniegt labāku ieskatu mūsu sadarbībā.

SIFFA sniedz papildu informāciju par atbalsta publiskošanas principiem, kurus ievēro vietējie farmācijas uzņēmumi.

Informācija par Servier sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu LATVIJĀ ir pieejama šeit.

Šī publikācija ir sagatavota saskaņā ar LATVIJAI paredzēto metodisko piezīmi un SIFFA/LPMA Atklātības kodeksa prasībām. Šajā dokumentā minētā sadarbība iekļauj visu finansiālo un nefinansiālo atbalstu gada laikā, ko no 1. janvāra līdz 31. decembrim ir snieguši visi Servier grupas uzņēmumi Latvijā un ārvalstīs.

Varat sazināties ar mums un saņemt atbildes uz jebkuriem jautājumiem par šajā sadaļā sniegto informāciju, kā arī uzzināt vairāk par Servier publikācijām citās valstīs.

Latvia: Disclosure of Transfers of Values

The disclosure of transfers of values to Healthcare Professionals (HCP) and Healthcare Organisation (HCO) is part of the transparency initiative developed by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations and the Association of International Research-based Pharmaceutical Manufacturers (SIFFA).

Servier adheres and fully supports the objectives promoted through this self-regulatory initiative.

Pharmaceutical companies have to interact with the medical community in order to advance scientific knowledge and improve patient care. These interactions regularly imply important work/time/involvement from HCP and HCO, like for example the setting and follow up of clinical trials. The outcome of this publication will contribute to provide a better insight on our interactions.

The SIFFA proposes additional information on the publication principles followed by pharmaceutical companies locally.

For LATVIA, the publication of Servier’s transfers of values is available here.

This publication has been prepared in accordance with the LATVIAN methodological note and the requirements of the SIFFA/LPMA Disclosure Code. The interactions listed in this document include all transfers of values made from 1st January to 31st December by all companies of the Servier Group, locally or from foreign countries.

You can contact us for any question in the information provided in this section and also find more information on the publication made by Servier in other countries.